Get Adobe Flash player

postheadericon Regulamin cmentarza


REGULAMIN UŻYTKOWANIA CMENTARZA KOMUNALNEGO
W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH

Celem umożliwienia oddawania należytej czci Zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się ten cmentarz wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

§ 1

1. Właścicielem Cmentarza Komunalnego przy ulicy Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich - jest Gmina Ząbkowice Śląskie.

2.
W imieniu Gminy na podstawie odrębnej umowy ww. cmentarzem zarządza Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dalekiej 2 w Ząbkowicach Śląskich -zwany dalej Zarządcą.

3.
Godziny urzędowania Zakładu Gospodarki Komunalnej - od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 /z pominięciem dni świątecznych wypadających w tym okresie/.

4.
Przyjmowanie Interesantów oraz załatwianie spraw formalno - organizacyjnych niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzu, jak też innych spraw związanych z działalnością cmentarza odbywa się w biurze Zarządcy w godzinach jego pracy wskazanych powyżej.

5.
Za korzystanie z cmentarza pobierane są opłaty na podstawie Zarządzenia Burmistrza Ząbkowic Śląskich w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku oraz opłat za wykonywanie usług cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Bohaterów Getta w Ząbkowicach Śląskich, stanowiącym załącznik nr l do niniejszego regulaminu.

6.
Cmentarz jest czynny całą dobę.

7.
Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym.

8.
Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego lub osoba przez nią upoważniona, a także instytucja do tego zobowiązana.

9.
Wszelkie nieczystości powstałe na terenie cmentarza (zwiędłe kwiaty, znicze itp.) należy składać wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i kontenerów ustawionych i oznaczonych przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego.

§ 2

1. Na terenie cmentarza zabrania się,

 • zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,
 • picia alkoholu oraz przebywania w stanie nietrzeźwym,
 • palenia papierosów,
 • żebractwa,
 • pozostawiania bez opieki dzieci do lat siedmiu,
 • wprowadzania zwierząt,
 • wysypywania śmieci poza miejscami wyznaczonymi,
 • jazdy pojazdami jednośladowymi,
 • prowadzenia akwizycji, umieszczania reklam i rozkładania wizytówek,
 • ustawiania nagrobków o wymiarach przekraczających granice powierzchni grobu,
 • zrywania wszelkiego rodzaju roślin i kwiatów oraz zbierania nasion,
 • umieszczania elementów i symboli wyznaniowych na grobach i pomnikach bez zgody osoby opiekującej się danym grobem.

§ 3

1. Na cmentarzu urządza się mogiły:

 • ziemne zwykle duże i małe/pojedyncze/,
 • ziemne pogłębione /rodzinne/,
 • groby murowane /grobowce/,
 • groby urnowe /ziemne, murowane/,

2. Nagrobki wraz z podstawą nie mogą przekraczać wymiarów miejsca na mogiłę określonych w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.

3. Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza, i jest każdorazowo wyznaczane przez Zarządcę.

4. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania przed upływem 20 lat /nie dotyczy grobów rodzinnych głębinowych/.

5. Do dysponowania miejscem wolnym w grobie ziemnym lub murowanym uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego lub odpowiednie instytucje.

6. Posiadanie prawa, o którym mowa w pkt. 5, nie upoważnia do odstąpienia osobom trzecim tego prawa bez zgody Zarządcy

7. Prawo do grobu nie podlega regułom dziedziczenia.

8. Dysponentem miejsca w grobie murowanym jest osoba, która poniosła nakłady na jego wybudowanie i uiściła należne opłaty cmentarne.

9. Pochowanie innej osoby w istniejącym grobie ziemnym, bądź murowanym dokonuje się po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zarządcy cmentarza.

10. Wniesienie opłaty za wznowienie miejsca grzebalnego przez osobę nie wymienioną w pkt.6 nie uprawnia jej do pochowania w nim zwłok tej osoby lub innej przez tę osobę wskazaną.

11. Dysponent wymieniony w pkt. 5 może udostępnić jego grób do pochowania innej osoby po uzyskaniu zgody Zarządcy cmentarza. Członkowie rodziny zmarłego dochowanego w ten sposób do istniejącego grobu nie nabywają prawa do dysponowania tym grobem.

12. W przypadku gdy okoliczności wskazują na mogący wystąpić spór co do dyspozycji miejscem w grobie rodzinnym, Zarządca cmentarza przed wyrażeniem zgody na pochowanie następnych zwłok, powinien od osoby, która uiściła opłatę za pochowanie zwłok, zażądać przedłożenia oświadczenia osób wymienionych w pkt. 5 o wyrażeniu zgody na pochowanie, a gdy osoby takie nie istnieją do potwierdzenia tego oświadczeniem.

13. Na osobach opiekujących się grobem osoby pochowanej ciąży obowiązek terminowego przedłużenia opłaty cmentarnej za miejsce grzebalne.

14. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji. Likwidacja miejsca grzebalnego jest poprzedzona wcześniejszą informacją umieszczoną na grobie.

§ 4

1. Przyjęcie zwłok, prochów i szczątków do pochowania następuje na zasadach określonych w Regulaminie Domu Pogrzebowego, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

2. Zarządca cmentarza ma prawo do kontroli dokumentu uwierzytelniającego prowadzenie firmy pogrzebowej lub zatrudnienia w niej osób wykonujących prace na cmentarzu.

3. Ekshumacja zwłok lub szczątków może być dokonywana na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok oraz prokuratury lub sądu i za zgodą Powiatowego Inspektora Sanitarnego w terminach i na zasadach określonych w obowiązujących w tym względzie przepisach.

4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji Zarządcy cmentarza.

5. Ekshumację wykonują wyspecjalizowane firmy pogrzebowe po doręczeniu Zarządcy cmentarza .każdorazowo zgłoszenia na piśmie co najmniej na dzień przed wykonaniem tej czynności.

6. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników innych firm prowadzących roboty na cmentarzu.

7. Zarządca nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

8. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w dni robocze w godz. od 8.00 do 15.00 /od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w tym okresie/. W przypadkach szczególnie uzasadnionych jest możliwe zorganizowanie ceremonii w innych dniach i godzinach, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza i wniesieniem dodatkowej opłaty.

9. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne wolno prowadzić wyłącznie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 - 16.00. W uzasadnionych przypadkach jest możliwe prowadzenie powyższych prac w innych dniach i godzinach, po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządcy cmentarza, i wniesieniem dodatkowej opłaty.

10. Prowadzenie jakichkolwiek prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych na cmentarzu wymaga każdorazowego uzyskania pisemnej zgody Zarządcy, która określa ich zakres. Dotyczy to w szczególności:

 • ustawiania nagrobków, pomników, usuwania lub prostowania jego elementów,
 • sadzenia lub wycinania/ drzew i krzewów,
 • stawiania ławek i kwietników, płotków,
 • wykonywania chodników lub utwardzania w inny sposób przejść przy grobach lub między grobami.

11. Ławki, kwietniki, płotki lub inne elementy zdobnicze, wykonane bez zgody lub wbrew negatywnej decyzji Zarządcy cmentarza, będą rozebrane i usunięte na koszt osoby opiekującej się grobem. Decyzja w tym względzie będzie przygotowana w formie pisemnej i umieszczona: na grobie, na tablicy informacyjnej cmentarza oraz w siedzibie Zarządcy.

12. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza:

 • ziemię w przypadku budowy grobu murowanego;
 • pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości.

13. Każdorazowy wjazd pojazdem na cmentarz wymaga wypełnienia karty ewidencyjnej przedstawianej przez pracownika Zarządcy. Odmowa wypełnienia karty ewidencyjnej stanowi podstawę do odmowy wpuszczenia pojazdu na cmentarz.

§ 5

Nadzór nad funkcjonowaniem i przestrzeganiem niniejszego Regulaminu Użytkowania Cmentarza Komunalnego sprawuje Zarządca cmentarza.

§ 6

1. Regulamin podlega ogłoszeniu przez podanie do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. wywieszenie w siedzibie zarządcy i na tablicy informacyjnej cmentarza.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2010r.

 

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
Start CMENTARZ KOMUNALNY Regulamin cmentarza