Get Adobe Flash player
Reklama

zgk ue projekt banner72dpi

zgk-banner-projekt-ue2

zgk-banner-projekt-ue3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.), informujemy, że: CZYTAJ WIĘCEJ

postheadericon OD 1 LISTOPADA 2023 ROKU NOWA TARYFA DLA CIEPŁA

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jasnej 44 w Ząbkowicach Śląskich informuje, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, decyzją nr OWR.4210.16.2023.22001.VI.MRK z dnia 9 października 2023 r. zatwierdził taryfę dla ciepła ustaloną przez nasze przedsiębiorstwo.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło nr 445 z dnia 9 października 2023 r.

Na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 28 lutego 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez ww. przedsiębiorstwo posiadające koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje, ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 ustawy – Prawo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, ustalono, iż nasze przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020 r., poz. 718 ze zmianami).

Ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału. Udział opłat stałych w łącznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne, został przyjęty zgodnie z wnioskiem naszego przedsiębiorstwa, zapewniając ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania zatwierdzonej niniejszą decyzją taryfy dla ciepła ustalono na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo Energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dni od daty opublikowanie jej w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło.

Niniejsza, VI Taryfa dla ciepła, zostaje wprowadzona przez nasze przedsiębiorstwo do stosowania z odbiorcami od 1 listopada 2023 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż nowa taryfa dla ciepła nie wymaga dokonywania zmian w umowach zawartych z Odbiorcami. Ogłoszona, staje się integralną częścią obowiązującej umowy.

ZAŁĄCZNIK – TEKST VI TARYFY DLA CIEPŁA

 

nowa taryfa ciepla 102022

maks-cena-ciepl

ceny-ciepla-rekompensata

PSZOK

pszok info

Naszą witrynę przegląda teraz 109 gości 
Start Start OD 1 LISTOPADA 2023 ROKU NOWA TARYFA DLA CIEPŁA